39028
۱۲/۱۱/۹۶
۰۰:۳۱

نحوه خواندن نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد.

به گزارش روشن خبر، اول؛ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. دستور آن این است که نمازگزار بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد. دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه. بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

* دوم؛ در نماز آیات نمازگزار می‌تواند، بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید. مثلا به قصد سوره «قل هو الله احد» بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید: «قل هو الله احد» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: «الله الصمد» باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: «لم یلد و لم یولد» و برود به رکوع، باز هم سر بردارد و بگوید: «و لم یکن له کفواً احد» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد. بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

* نحوه خواندن نماز آیات به طور خلاصه:

۱ ــ شخص حمد و سوره بخواند به رکوع برود؛ از رکوع سر برمی‌دارد دوباره حمد و سوره به رکوع می‌رود تا اینکه ۵ رکوع انجام شود. وقتی سر از رکوع پنجم برمی‌دارد ادامه نماز را می‌خواند. در رکعت دوم به همین صورت است تا اینکه باقی نماز را به‌صورت طبیعی تمام کند.

وجه بهتر و آسان‌تر: حمد را می‌خواند و یک سوره مثل سوره توحید را ۵ قسمت می‌کند. بعد از خواندن هر آیه از سوره توحید، به رکوع می‌رود تا اینکه ۵ آیه و ۵ رکوع تمام شود. در رکعت دوم به همین صورت است تا اینکه باقی نماز را به‌صورت طبیعی تمام کند.

ارسال نظر