27970
۰۷/۱۲/۹۵
۱۷:۴۴

تألیف کتاب «بهره برداری جنگل و کیفیت منابع آب» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب «بهره برداری جنگل و کیفیت منابع آب»، توسط دکتر مهرداد نیکوی عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و دکتر سید مازیار رضوی، تالیف و منتشر گردید.

به گزارش روشن خبر، کتاب “بهره برداری جنگل و کیفیت منابع آب: راهنمای میدانی برای کنترل منابع آب در مناطق جنگلی بهره برداری شده”، توسط دکتر مهرداد نیکوی عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و دکتر سید مازیار رضوی، تالیف و منتشر گردید.

هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن اطلاعاتی در ارتباط با آلودگی منابع آبی در جنگل و نقش بهره برداری جنگل در تولید این آلودگی و روش های کاهش آن می باشد. تلاش شده است تا مهم ترین عوامل رسوب و انتقال آن به منابع آبی ناشی از ساخت جاده های جنگلی مورد بررسی قرار بگیرد.

در فصول این کتاب به مباحث: حوزه های آبخیز، طراحی عملیات جنگلداری، جاده های جنگلی، بهره برداری جنگل، زهکشهای ارزی، تکمیل بهره برداری و بهترین شیوه های مدیریتی پرداخته شده است.

ارسال نظر