25311
۰۵/۰۹/۹۵
۱۱:۲۷

معرفی کتاب ریاضی عمومی ۲ برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی

کتاب ریاضی عمومی۲ اثر دکتر احمد هدایت پناه شالدهی برای دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی قابل استفاده می باشد

به گزارش روشن خبر، کتاب ریاضی عمومی۲ اثر دکتر احمد هدایت پناه شالدهی برای دانشجویان دوره کاردانی  وکارشناسی قابل استفاده می باشد

این کتاب شامل ۴ فصل می باشد.

 

فصل اول: دنباله وسری

دنباله  ،  دنباله فیبوناتچی  ،  انواع دنباله  ،حد یک دنباله  ،  همگرایی دنباله ها  ، دنباله کراندار  ، دنباله های یکنوا،   همگرایی  e   ، سری  ،  همگرایی سری ها  ، آزمون دالامبر ، سری هندسی ،  سری متناوب  ،   آزمون لایپ نیتز  ،   آزمون مقایسه  ،   سری ریمان  ،   آزمون رابه  ،   آزمون انتگرال  ،   آزمون لگاریمی   ،   آزمون کشی  ،   سری های تابعی  ،   سری توانی  ،   سری تیلور  ،   سری مک لورن  ،    فاصله همگرایی وشعاع همگرایی

 

فصل دوم : هندسه تحلیلی وتوابع چند متغیره

اسکالر ، بردار ، دوبردار مساوی ، اعمال جبری روی بردارها ، بردارصفر ، بردار قرینه ، تفاضل دوبردار ، ضرب اسکالر دریک بردار ، بردار یکّه ، زاویه بین دو محور ، زاویه بین دوبردار ناصفر ، تجزیه یک بردار به دوبردار ، ضرب داخلی دوبردار ، بردار درفضای  سه بعدی ، ضرب برداری دوبردار درصفحه ،  جمع وضرب دو بردار درفضای  سه بعدی  ، فاصله یک نقطه از یک صفحه ، معادله خط درصفحه وفضا ،  زاویه بین دوبردار درفضا ، اوضاع دوخط درفضا ، فاصله یک نقطه از یک خط، بیضی ، هذلولی ، سهمی ،  سطوح درجه دوم ، بیضیگون ،  سهمیگون بیضوی ،  مخروط بیضوی ،  هذلولیگون  یک پارچه ،  توابع چند متغیره ، حد توابع چند متغیره ،  پیوستگی توابع چند متغیره ،  مشتقات جزیی

دیفرنسیل کل ، گرادیان ، مشتق جهتی

فصل سوم   :   انتگرالهای دوگانه وبالاتر

انتگرالهای دوگانه ،  انتگرال دوگانه درمختصات قطبی ، کاربرد انتگرالهای دوگانه ، تعیین مساحت ،

محاسبه حجم ، گشتاورجرم ، گشتاورماند ومرکز ثقل ، انتگرالهای  سه گانه ،

 

فصل چهارم: معادلات دیفرانسیل

انواع معادلات دیفرانسیل ، مرتبه ، درجه ، جواب وانواع آن ، منحنی های انتگرال عمومی وخصوصی ،  انواع معادلات  دیفرانسیل مرتبه اول  ، معادلات جدایی پذیر ، معادلات همگن ، معادلات دیفرانسیل خطی وبرنولی ،  معادله دیفرانسیل مرتبه اول کامل ، عامل انتگرال ساز ، تعیین فاکتور انتگران  ، معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن

%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c2-1

ارسال نظر