19750
۱۴/۰۴/۹۵
۲۳:۱۰

آموزش آمار و احتمال به زبان ساده در کتاب دکتر احمد هدایت پناه

کتاب «آمار و احتمال» دکتر احمد هدایت پناه، پژوهشگر برتر کشور، کتابی به زبان ساده و آسان برای آموزش مسایل آمار و احتمال است که برای رشته های مختلف کاردانی و کارشناسی قابل استفاده می باشد.

به گزارش روشن خبر، کتاب «آمار و احتمال» دکتر احمد هدایت پناه، پژوهشگر برتر کشور، کتابی به زبان ساده و آسان برای آموزش مسایل آمار و احتمال است که برای رشته  های مختلف کاردانی و  کارشناسی قابل استفاده می باشد.

این کتاب شامل ۹ فصل به شرح ذیل می باشد.

فصل اول :

تعریف آمار، جامعه آماری ،  آمارتوصیفی واستنباطی ، تعریف متغیر ، انواع صفات متغیر ، متغیرهای مستقل ووابسته ، انواع جامعه آماری ، داده های آماری ، آمارگیری ، آماره وپارامتر ، مقیاس های اندازه گیری

فصل دوم :

جدول توزیع فراوانی ونمودارها با مثالهای متنوع

فصل سوم:

پارامترهای مرکزی ( مدیا نما  ، میانه ،  انواع میانگین  شامل( حسابی ، هندسی ، توافقی ، پیراسته  ورتبه ۲ )

فصل چهارم :

پارامترهای پراکندگی ( دامنه ، انحراف متوسط ، واریانس  ، انحراف معیار ، چندک ها ) ، ضریب پراکندگی ، منحنی طبیعی واستاندارد، نمره های معیار ، چولگی  وگشتاورها

فصل پنجم :

همبستگی ورگرسیون

تعریف ، علل وجود همبستگی بین متغیرها، انواع همبستگی ، نمودار پراکنش ، ضریب همبستگی وتفسیر آن ، محاسبه ضریب همبستگی ، کوواریانس ، ضریب تعیین ، ضریب همبستگی رتبه ای، رگرسیون یا همبستگی خطی ، معادله خط رگرسیون ، روش کمترین مربعات

فصل ششم :

احتمالات

تاریخچه وکاربرد، تجربه تصادفی ، آزمایش وقوع یک پیش آمد، فضای نمونه ، پیش آمد فضای تصادفی ، انواع احتمال ، احتمال وقوع یک پیش آمد ، قوانین احتمال ، احتمال شرطی ، قوانین دیگر احتمال ، قانون بیز

فصل  هفتم :

آنالیز ترکیبی

اصل ضرب یا اصل شمارش ، جایگشت ، ترتیب ، ترکیب ، بسط دوجمله ای نیوتن

فصل هشتم :

توزیع ها وامید ریاضی

توزیع ها ، تابع توزیع تجمعی ، توزیع گسسته برنولی ، توزیع یکنواخت ، متغیر تصادفی ، توزیع پواسن ، متغیر تصادفی هندسی ،  توزیع های پیوسته ، متغیر تصادفی یکنواخت ، توزیع نرمال ، توزیع نمایی ، توزیع احتمال توام ، توزیع تجربی ، امید ریاضی ، امید ریاضی برای متغیرهای گسسته وپیوسته ، برآورد اریب ونااریب

فصل نهم :

آزمون های آماری پارامتریک وناپارامتریک  ، برآورد نقطه ای وفاصله ای

، درجه آزادی ، آزمون خی دو ، آزمونT، آزمون من ویتنی ، آزمون Z،  حدود اطمینان ، حدود اطمینان وبرآوردها ، فاصله اطمینان

2041 2042

  1. ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ - ۰۹:۱۷

    سلام
    محترم عزیز
    این کتاب به ما بسیار ضروری است

    پاسخ

ارسال نظر